Strona główna/Aktualności/Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji (4-10.10.2021)

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji (4-10.10.2021)

9 Października 2021

Dysleksja„Jesteśmy różni - jesteśmy razem”

Dzieci z tzw. specyficznymi trudnościami w uczeniu się - to takie, które mimo prawidłowego
rozwoju umysłowego i korzystnych warunków szkolnego uczenia się oraz środowiskowych nie mogą
w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć. Wymienione trudności występują od
początku nauki i są konsekwencją zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji. Są to
zaburzenia funkcji językowych, spostrzegania, motoryki, uwagi czy pamięci.
Do specyficznych trudności w uczeniu się należą:
1. Dysleksja - to niemożliwość opanowania umiejętności czytania i pisania mimo dobrej
inteligencji i dobrych warunków środowiskowych.
2. Dysortografia - to specyficzne zaburzenie w nauce pisania, objawiające się popełnianiem
błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do
poprawnego pisania.
3. Dysgrafia - to trudności w opanowaniu czytelnego pisania, zniekształcenia strony graficznej
pisma - brzydkie, niekaligraficzne pismo.
4. Dyskalkulia - to specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań
matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu.
Uczniowie ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się uczęszczają na zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne z terapeutą pedagogicznym/pedagogiem szkolnym.

Specyficznych trudności w uczeniu się NIE można rozpoznać u dzieci:
- z inteligencją niższą niż przeciętna;
- z niepełnosprawnością intelektualną;
- z niedosłuchem i niedowidzeniem;
- z chorobami neurologicznymi takimi jak epilepsja, dziecięce porażenie mózgowe;
- po urazach głowy lub zapaleniu opon mózgowych;
- zaniedbanych środowiskowo.
Wiele dzieci ma niską motywację do nauki, co może stanowić przyczynę trudności w uczeniu się, ale
nie jest symptomem dysleksji.

Dysleksja

Paulina Sosnecka-Oleś
Pedagog szkolny

do góry