Strona główna/Aktualności/Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na (..)

Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 1 września 2020 r.

31 Sierpnia 2020

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania uczniów w szkole w roku szkolnym 2020/2021 w czasie pandemii Covid-19

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania oraz bezwzględnego stosowania wytycznych wskazanych w zarządzeniu dyrektora.
3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
5. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;
6. W szkole do odwołania nie organizuję się żadnych imprez, apeli i akademii które skupiają większe niż oddział, ilości uczniów oraz osób z zewnątrz.
7. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
8. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.


Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:

1) Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub nie pozostają w izolacji w warunkach domowych - dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
2) Każdy wchodzący do budynku dezynfekuje ręce specjalnym środkiem dezynfekującym, który jest umieszczony w widocznym miejscu. Zadaniem szkoły jest jego bieżące uzupełnianie.
3) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorób górnych dróg oddechowych. W drodze do i z szkoły opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.
4) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum;
5) Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;
6) W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
7) Maseczki muszą być stosowane jednak w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw oraz w miejscach wspólnie użytkowanych np. korytarze, hol, szatnie oraz toalety.
8) Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy lekcyjnej; za wietrzenie sali odpowiedzialny jest nauczyciel kończący lekcje.
9) Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
10) W sali sportowej użyty sprzęt sportowy jest każdorazowo dezynfekowany; Zaleca się organizację zajęć z wychowania fizycznego na wolnym powietrzu;
11) W rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami;
12) W czasie zajęć z wychowania fizycznego należy ograniczyć zabawy i gry kontaktowe;
13) W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
14) W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób i umieścić w pomieszczeniu do tego przeznaczonego - izolatorium sala nr 14.
b) zmierzyć mu temperaturę. Jeżeli temperatura mierzona termometrem bezdotykowym wynosi 37,5 st C i powyżej należy poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
c) w przypadku ucznia zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

1) Uczniowie przebywają, w stałych wyznaczonych salach zgodnie z planem lekcji za wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
2) Na zajęcia z informatyki uczniowie przechodzą wraz z nauczycielem do sali komputerowej natomiast na zajęci z wychowania fizycznego uczniowie przechodzą do szatni przy sali gimnastycznej.
3) Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która zminimalizuje do minimum kontaktowanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów - strefy przebywania.
4) Uczniowie przychodzą do szkoły maksymalnie na 10 minut przed planowym rozpoczęciem lekcji. W szczególnych przypadkach, jeżeli konieczność wymaga szybszego przyjścia uczeń udaje się do świetlicy z zachowaniem procedur sanitarnych obowiązujących w szkole i świetlicy.
5) Uczniowie po wejściu do szkoły, założeniu maseczki i zdezynfekowaniu rąk udają się do szatni w której przebywają tylko na czas niezbędny do przebrania się i udają się do swojej wyznaczonej sali lekcyjnej w której przebywają wraz z nauczycielem.
6) Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w klasie. W tym czasie pod nadzorem nauczyciela mogą udać się do ubikacji.
7) Wraz z nastaniem przerwy, uczniowie klas 4-8 pozostają w swojej sali lekcyjnej, wychodzą tylko w konieczności skorzystania z ubikacji (w swojej strefie/piętrze). Nauczyciele także pozostają w sali, wietrzą ją i dezynfekują swojej miejsce pracy. Nauczyciele mogą wyjść na korytarz mając cały czas w polu widzenia i opieki swoją klasę a także uczniów korzystających z ubikacji. Po zakończeniu przerwy uczniowie wracają do sali lekcyjnej a nauczyciele przemieszczają się do sali wg planu lekcji.
8) Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania się podczas przerwy, wyjść do ubikacji i bezwarunkowo stosować się do poleceń nauczyciela. Uczniowie nie mogą przemieszczać się po szkole bez zgody nauczyciela.
9) Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w swojej szafce w klasie; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10) Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy.

Rodzice

1) Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2) Nie można przyprowadzić/przysłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji.
3) Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
4) Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów, mail), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych, w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
5) Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy lub dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
6) Po informacji ze szkoły o podejrzeniu u dziecka choroby, infekcji, temperatury powyżej 37,5 stopnia C, rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły i skorzystanie z teleporady medycznej.
7) Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować płynem. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Uczniowie nie powinni podawać ręki oraz przytulać się na powitanie.
8) Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
a. wejście do szkoły wejściem nr 4 - z parkingu szkolnego
b. wpisanie swoich danych do rejestru wejść,
c. zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
d. zakrycie nosa i ust maseczką lub przyłbicą,
e. obowiązkowa dezynfekcja rąk,
f. udanie się do sekretariatu szkoły,
g. ograniczone przemieszczanie się po szkole,
h. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
i. jeżeli jest potrzeba kontaktu z nauczycielem, tylko po uprzednim umówieniu się poprzez dziennik elektroniczny,


Opracowano na podstawie:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. 2020 poz. 1386)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 poz. 1394)

 

do góry